รู้จักมอเตอร์กระแสตรง ( DC Motor)


                 มอเตอร์เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล(หมุน)
มอเตอร์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ มอเตอร์กระแสตรง และ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กที่ใช้ในชุดิท หรือ ใช้ในการะประกอบหุ่นยนต์เป็นหลักครับ

มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก
สัญลักษณ์มอเตอร์กระแสตรง

 
เรามักจะใช้มอเตอร์เมื่อต้องการให้วัตตุเกิดการหมุน เช่น ใบพัด ล้อรถ เป็นต้น


หลักการทำงานมอเตอร์
มอเตอร์จะทำงานตามหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า
เมื่อเรานำเอาขดลวดพัน
ัแกนเหล็กหลายรอบแล้วป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดนั้น
้ แกนเหล็กจะกลายเป็นแม่เหล็ก( แต่จะเป็นแบบชั่วคราวเท่านั้น)
และเมื่อเรานำไฟฟ้าออกแกนเหล็กจะกลาย เป็นแกนเหล็กธรรมดา
กล่าวคือ เมื่อแม่เหล็ก 2 อันมีขั่วต่างกันจะผลักกัน ดังนั้นในตัวมอเตอร์เองจึงประกอบด้วยเหล็กมีขั้วต่างกัน เมื่อเราป้อนพลังงานให้กับมอเตอร์ ์จะเกิดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และจะมีขั้วต่างกันกับแม่เหล็กที่ขั้ว มักจึงเกิดการพลักกัน และการผลักกันของแม่เหล็กทั้ง 2 คือการหมุนของมอเตอร์นั้นเอง
ส่วนประกอบภายในมอเตอร์กระแสตรง
หลักการทำงานของมอเอตร์กระแสตรง


การนำมอเตอร์ไปใช้งาน จะต้องคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ และทิศทางการหมุนของมอเตอร์
การที่เราป้อนแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าแรงดันปกติของมอเตอร์จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าลง หรืออาจไม่หมุน
และแรงบิดที่ได้จะน้อย และในทำนองเดียวกันหากเราป้อนแรงดันสูงกว่าแรงดันที่กำหนด จะทำให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้น
และอาจเกิดความเสียหายแก่ตัวมอเตอร์เอง เช่น ขดลวดไหม้ หรือ ขาดได้
            สิ่งที่สำคัญในการนำมอเตอร์ไปใช้งานอย่างนึ่งคือ การที่มอเตอร์รับภาระในการหมุนมากเกินไป หรือ
อาจทำให้มอเตอร์หมุนไม่ได้ จะทำให้มอเตอร์เกิดกระแสลัดวงจรในขดลวดและมอเตอร์เสียหาย(
อาจจะไม่ค่อยเห้นผลในมอเตอร์ขนาดเล็กเท่าไร)

   ตัวอย่าง การนำมอเตอร์ไปใช้งาน คือ การสร้างหุ่นยนต์ ทั้ง 5 แบบ ซึ่งต้องใช้มอเตอร์ดัง
กล่าวเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น   เรื่องราวของมอเตอร์ ซึ่งตอนต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรนั้น
ต้องติดตามต่อไปนะครับ หรือ ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมพร้องกับได้ทดลองใช้กัน
แนะนำหนังสือ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์
รายละเอียดของหนังสือ

ทีมงาน Smart Learning
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
703 อาคารรัชฎาสวีท ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 02-9139225-7 Fax : 02-9139228